นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ

เงื่อนไขการยกเลิกการสั่งซื้อ

  • รายการสั่งซื้อที่ไม่ได้รับการชำระเงินภายใน 3 วัน จะถูกยกเลิก
  • รายการที่ทำการสั่งซื้อสำเร็จแล้วไม่สามารถยกเลิกได้

เงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนคอร์ส

  • คอร์สโปรโมชั่น ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนคอร์สได้ทุกกรณี
  • กรณีลูกค้าไม่สามารถใช้บริการคอร์สนั้นๆ ได้ต่อ เช่น แพ้ตัวยา หรืออื่นๆ ตามการพิจารณาของแพทย์ ยินดีทำการเปลี่ยน หรือ คืนคอร์สให้กับลูกค้ารายนั้นๆ

เงื่อนไขการคืนสินค้า

  • คอร์สโปรโมชั่น ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนคอร์สได้ทุกกรณี
  • กรณีลูกค้าไม่สามารถใช้บริการคอร์สนั้นๆ ได้ต่อ เช่น แพ้ตัวยา หรืออื่นๆ ตามการพิจารณาของแพทย์ ยินดีทำการเปลี่ยน หรือ คืนคอร์สให้กับลูกค้ารายนั้นๆ

เงื่อนไขการคืนเงิน

  • คืนเงินเต็มจำนวน หากแพทย์พิจารณาแล้วว่าลูกค้าไม่สามารถใช้บริการคอร์สนั้นๆ ได้ต่อ และไม่ประสงค์เปลี่ยนคอร์ส
  • คืนเงินตามสัดส่วนที่ใช้ไปจากมูลค่าคอร์ส กรณีที่ลูกค้าใช้บริการบางส่วนแล้วไม่พอใจในผลการรักษา
  • ระยะเวลาดำเนินการ 14-30 วันทำการ